Privacybeleid & Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN ORGANISATOR MET BEZOEKERS

Hoofdstuk 1 Algemeen
Hoofdstuk 2 Privacy bepalingen en registratie Bezoeker
Hoofdstuk 3 Voorwaarden voor het bezoeken van Evenementen
Hoofdstuk 4 Voorwaarden voor te leveren Diensten van derden of Producten
Hoofdstuk 5 Slotbepalingen

HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN

Artikel 1 Organisator en deze Algemene Voorwaarden

1.1 Deze algemene voorwaarden zullen worden gebruikt door Avontuurlijk Nederland Consequent hierna te noemen: ‘De Organisator’. De Organistor dient deze algemene voorwaarden zelf te gebruiken in de omgang met de andere partij/consument, deze op haar Website beschikbaar te maken en deze op verzoek van een geïnteresseerde partij gratis toe te sturen. De Organisator zoals hier bedoeld is zodoende de ‘gebruiker’ van de algemene voorwaarden binnen de zin van het artikel 231(b), Boek 6 van het Nederlands Burgerlijk Wetboek. De Organisator is nooit zelf een partij binnen een overeenkomst met de andere partij of de gebruiker van deze algemene voorwaarden binnen de zin van de wet. Als zodanig is De Organisator nooit een partij bij een geschil of aansprakelijk jegens de wederpartij onder deze algemene voorwaarden.

1.2 De Organisator is gevestigd op Knooplaan 1, 8251 SJ Dronten. De Organisator is bereikbaar via het e-mailadres: info@avontuurlijknederland.nl

1.3 Deze Algemene Voorwaarden gelden uitsluitend jegens particulieren en uitdrukkelijk niet jegens partijen in hun hoedanigheid van professionele contractspartij in relatie tot Organisator. Op rechtsverhoudingen tussen Organisator en een professionele contractpartij zijn andere Algemene Voorwaarden van Organisator dan de onderhavige van toepassing.

Artikel 2 Kenbaarheid en toepassing van deze Algemene Voorwaarden

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn elektronisch beschikbaar op de Website en de Bezoeker kan de voorwaarden opslaan om er later kennis van te nemen als bedoeld in artikel 6: 243 lid 2 Burgerlijk Wetboek.

2.2 Op de Website van de betreffende Organisator staat duidelijk aangegeven de adressen contactgegevens van de betreffende Organisator die verantwoordelijk is voor de inhoud van haar Website. Indien deze informatie niet op de Website te vinden is, kan de Bezoeker de Organisator per mail verzoeken hier duidelijkheid over te verschaffen.

2.3 De Organisator verwijst tevens, waar redelijkerwijs mogelijk, naar de Algemene Voorwaarden op een toegangsbewijs voor een Evenement. De Bezoeker kan tevens kennis nemen van de Algemene Voorwaarden bij het binnengaan van een Evenement, alwaar deze voorwaarden – al dan niet een uittreksel ervan – zichtbaar zijn bij de ingang.

2.4 Bij de aankoop van een product of afname van een dienst via een Website en bij registratie van de Bezoeker op de Website, heeft de Bezoeker de mogelijkheid om kennis te nemen van de Algemene Voorwaarden alvorens hij een elektronisch contract aangaat.

Artikel 3 Definities

“Algemene Voorwaarden”:

De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke rechtsverhouding tussen een consument (hierna de Bezoeker) en Organisator met betrekking tot de onderwerpen die geregeld zijn in deze voorwaarden. Zij vormen een integraal onderdeel van alle overeenkomsten betreffende aankoop, schenking en levering van producten en diensten via de Website. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing conform het bepaalde in artikel 6: 231 – 234 Burgerlijk Wetboek;

“Organisator”:

Avontuurlijk Nederland is de gebruiker van deze algemene voorwaarden met betrekking tot de bezoeker van haar websites en evenementen, waarvoor dit bedrijf in alle opzichten verantwoordelijk is.

“Website”:

Iedere website van de Organisator zoals deze door die rechtspersoon geëxploiteerd en aangeboden wordt, op welke website deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn en waarop – al dan niet tegen betaling – aangeboden kan worden: acties, informatie, downloads en merchandise of een sociaal netwerk waarop eventueel diverse diensten van derden worden aangeboden met betrekking tot de verkoop van tickets of andere diensten of producten;

“Diensten van derden”:

Diensten en producten van derden die worden aangeboden op, dan wel via, een Website welke voor de Bezoeker zichtbaar worden middels het doorklikken naar een pagina van deze derde binnen de Website of middels een hyperlink naar een volgende webpagina, op welke diensten en producten van de derde steeds de Algemene Voorwaarden van de betreffende aanbieder van diensten en producten jegens de Bezoeker geldig zijn en door de Bezoeker dienen te worden aanvaard voordat een product of dienst wordt gekocht.

“Bezoeker”:

De Bezoeker naar een Website en/of van een Evenement, of een koper van een Product op de Website, al naar gelang de strekking van de bepaling in deze voorwaarden. De Bezoeker is altijd een consument die niet handelt vanuit een beroep of bedrijf of namens deze en de Bezoeker is degene die door de wet als ”wederpartij” wordt aangeduid in artikel 6: 231 sub c Burgerlijk Wetboek;

“Evenement”:

Ieder evenement, een- of meerdaags, binnen en/of buiten – waaronder mede te verstaan een festival en eventueel daarbij behorende campingfaciliteiten – dat georganiseerd wordt door Organisator in Nederland voor eigen rekening en risico en waarvoor deze Organisator de voorwaarden gebruikt met betrekking tot Bezoekers;

“Product”:

Een product dat door een Organisator en/of een derde partij wordt aangeboden aan de Bezoeker op de Website dat kan bestaan uit een digitaal (niet fysiek) product zoals een e-ticket dan wel een merchandise product dat via internet wordt besteld en fysiek naar de Bezoeker wordt gestuurd.

Artikel 4 Wijziging voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden kunnen van tijd tot tijd gewijzigd worden. Een gewijzigde versie zal op de Website worden gepubliceerd en gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Vanaf de datum van publicatie gelden alsdan de gewijzigde voorwaarden. Indien de Bezoeker de gewijzigde voorwaarden niet wenst te accepteren dient deze het gebruik en bezoek van de Website of het afnemen van producten of diensten van een Organisator meteen te staken.

HOOFDSTUK 2 PRIVACY BEPALINGEN EN REGISTRATIE BEZOEKER

Artikel 5 Privacy bepalingen

5.1 De Bezoeker wordt geacht kennis te hebben genomen van de privacy statement en cookie statement van de Organisator welke op de Website van de betreffende Organisator raadpleegbaar is en in te stemmen met de daarin beschreven verwerking van de door hem opgegeven persoonsgegevens.

5.2 De Organisator respecteert de privacy van iedere Bezoeker en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie van de Bezoeker vertrouwelijk wordt behandeld en dat daarmee zorgvuldig wordt omgegaan.

5.3 De gegevens van de Bezoeker worden door de Organisator opgeslagen en gebruikt om de levering van Producten en aanverwante diensten zo snel en gemakkelijk te laten verlopen als mogelijk en aldus enige overeenkomst uit te voeren. De Organisator bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is. Wij hanteren een bewaartermijn van vijf jaar voor alle persoonsgegevens. Na deze vijf jaar worden alle persoonsgegevens vernietigd.

5.4 Daarnaast worden de gegevens van de Bezoeker van een Website opgeslagen en gebruikt voor zover de Bezoeker zich heeft aangemeld binnen het delen van gegevens in de omgeving van een sociaal medium en bijvoorbeeld voor het versturen van een nieuwsbrief. Tevens worden de gegevens gebruikt om:

 • Het afhandelen van uw betaling en verwerken van uw bestelling.
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en of gerichte acties zowel online als offline.
 • U te kunnen bellen, sms’en, e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Het maken van analyses om onze dienstverlening te verbeteren.
 • Het voorkomen van misbruik en oneigenlijk gebruik van onze diensten.
 • Avontuurlijk Nederland volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte.
 • Fraude en inbreuk preventie; voor enig ander wettelijk doel, zoals een verzoek van de overheid of politie.

5.5 Het is mogelijk dat de Website de gegevens van de Bezoeker gebruikt om aan deze andere Producten aan te bevelen die aansluiten op reeds eerder gekochte Producten. Gegevens over het gebruik van de Website worden door Organisator gebruikt voor de verdere ontwikkeling en verbetering van de Website. Op de Website is een privacyverklaring beschikbaar waarin Bezoeker kan lezen wat er mogelijk met zijn gegevens gebeurt.

5.6 Voor de handelingen als bedoeld in artikel 5.4 kan het zijn dat de Bezoeker zich dient te registeren en een account aan te maken op de Website, waarbij (mogelijk) gebruikersnaam, wachtwoord, naam, adres, woonplaats, geboortedatum, geslacht, (mobiel) telefoonnummer en e-mailadres worden vastgelegd en door een Organisator worden bewaard en worden gebruikt voor het doen van aankopen van een Product op de Website.

5.7 De Bezoeker die zich heeft geregistreerd geeft daarbij toestemming dat Organisator of daaraan gelieerde derden hem informatie kan toezenden per email of per post. De Organisator zal deze informatie niet aan een derde partij door verkopen danwel de gegevens voor marketingdoeleinden gebruiken, tenzij de Bezoeker daar via een opt-in mogelijkheid toestemming voor heeft gegeven.

Artikel 6 Toezenden nadere informatie en inzien, aanpassen of verwijderen gegevens

De Bezoeker krijgt op een Website de mogelijkheid aan te geven of een Organisator diens gegevens mag gebruiken voor het toesturen van informatie over te houden Evenementen, uitgaven, aanbiedingen, acties en andere websites. Iedere Organisator mag na deze toestemming de gegevens van de Bezoeker delen met andere vennootschappen deel uitmakend van hetzelfde concern.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Avontuurlijk Nederland en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@avontuurlijknederland.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Artikel 7 Toegang gegevens via account sociale netwerken

7.1 De Bezoeker kan bij iedere registratie op een Website gegevens invullen door de gegevens van diens reeds ingevulde account bij een sociaal netwerk (zoals Facebook, Twitter, Instagram) over te zetten naar de Website en deze te wijzigen of aan te vullen. Indien op een van de logo’s van de ‘social media’ netwerken wordt geklikt, worden de gegevens die de Bezoeker met ‘Iedereen’ deelt binnen het gekozen sociale medium tevens gedeeld met de bewuste Website van de betreffende Organisator, waarvoor de Bezoeker zijn toestemming verleent.

7.2 De Bezoeker kan zelf de privacy toepassingen instellen middels diens Facebook, Twitter of andere account van een sociaal medium. Op het delen van deze gegevens vanuit een account van een sociaal medium, zijn uitdrukkelijk van toepassing de Algemene Voorwaarden van die derde partij zoals Facebook of Twitter. De betreffende Organisator maakt daarbij gebruik van de ‘Facebook Platform’ regels waardoor zij toegang krijgt tot de gegevens van de Bezoeker. De Bezoeker van de Website wordt daarbij door de Organisator gevraagd of deze de gegevens wil aanvullen of aanpassen.

Artikel 8 Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

8.1 De Organisator maakt gebruik van functionele, analytische en tracking cookies.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. De Organisator gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Artikel 9 Delen van persoonsgegevens met derden

9.1 Avontuurlijk Nederland verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Avontuurlijk Flevoland blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Artikel 10 Veiligheid

10.1 De Organisator neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen zowel technisch als organisatorisch om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@avontuurlijknederland.nl.

De websites van de Organisator kunnen u de mogelijkheid bieden om door te klikken naar andere, niet aan de Organisator gelieerde websites. De Organisator heeft geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites of webpagina’s en is in geen geval aansprakelijk voor de inhoud of kenmerken ervan.

Artikel 11 Geanonimiseerde gegevens

De Organisator neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Avontuurlijk Nederland) tussen zit.

HOOFDSTUK 3 VOORWAARDEN VOOR HET BEZOEKEN VAN EVENEMENTEN

Artikel 12 Algemeen

12.1 De Algemene Voorwaarden in dit hoofdstuk zijn van toepassing op alle toegangskaarten en vormen derhalve een onverbrekelijk geheel met alle overeenkomsten betreffende verkoop, schenking, en levering van toegangskaarten voor de Evenementen, ongeacht waar deze zullen worden gehouden.

12.2 Door verkrijging en/of gebruik van een toegangsbewijs en/of betreding van de locatie van het Evenement en/of kennisneming van deze voorwaarden via de Website aanvaardt de Bezoeker de inhoud van deze voorwaarden. Dit geldt ook indien de verkrijging van een toegangsbewijs op welke wijze dan ook via derden tot stand is gekomen.

Artikel 13 Toegangsbewijs

13.1 Toegang tot het Evenement wordt uitsluitend verkregen op vertoon van een geldig onbeschadigd toegangsbewijs. Personen die willen binnentreden kunnen worden verzocht en zijn dan verplicht hun legitimatie te tonen vanwege het controleren op bedoelde leeftijdsgrens. Indien de Bezoeker na binnenkomst het Evenement of de locatie daarvan verlaat, verliest het toegangsbewijs automatisch zijn geldigheid.

13.2 Personen onder de 16 jaar wordt de toegang tot het Evenement zonder meer geweigerd, tenzij expliciet anderszins bepaald door Organisator, zonder dat de Organisator gehouden is tot het terug betalen van het toegangsgeld.

13.3 De toegangsbewijzen zijn en blijven eigendom van de Organisator. Het toegangsbewijs geeft de houder recht tot het bijwonen van het Evenement. Alleen de houder van het toegangsbewijs die het toegangsbewijs als eerste toont bij aanvang van het Evenement krijgt toegang. Organisator mag ervan uitgaan dat de houder van dit toegangsbewijs ook rechthebbende daarop is. Organisator is niet gehouden ten aanzien van geldige toegangsbewijzen nadere controle te verrichten. De Bezoeker dient er zelf voor zorg te dragen dat hij de (enig) houder wordt en blijft van het door Organisator dan wel een door Organisator ingeschakeld (voor)verkoopadres verstrekte toegangsbewijs.

13.4 Vanaf het moment dat het toegangsbewijs aan de Bezoeker is verstrekt, draagt de Bezoeker het risico op verlies, dieftal, beschadiging of misbruik van het toegangsbewijs. Het toegangsbewijs wordt slecht eenmalig verstrekt en geeft slechts toegang voor één persoon.

13.5 Organisator behoudt zich het recht om een maximum te stellen aan het aantal te bestellen toegangsbewijzen, en de Bezoeker is alsdan verplicht om zich aan het door Organisator gestelde maximum te houden.

13.6 Alleen aanschaf bij de erkende (voor)verkoopadressen of bij Organisator garandeert de geldigheid van het toegangsbewijs. De bewijslast dienaangaande rust op de Bezoeker. Het toegangsbewijs kan bestaan uit een barcode die via elektronische communicatie (e-mail) aan de Bezoeker wordt verstrekt. Indien de Bezoeker ervoor heeft gekozen het toegangsbewijs op deze wijze te ontvangen, dient de Bezoeker ervoor zorg te dragen dat dit toegangsbewijs via elektronische communicatie kan worden verstrekt en dat deze op een veilige wijze kan worden verstrekt. Organisator kan noch de vertrouwelijkheid van het verstrekte toegangsbewijs, noch de ontvangst van het toegangsbewijs garanderen. Het scannen van het toegangsbewijs op een mobiele device van Bezoeker geschiedt volledig op eigen risico van Bezoeker. Organisator kan niet aansprakelijk gehouden worden indien een toegangsbewijs niet gescand kan worden en Bezoeker heeft geen recht op restitutie van het toegangsgeld en/of schadevergoeding in dit geval.

Artikel 14 Verbod op wederverkoop

14.1 Het is de Bezoeker verboden de toegangsbewijzen voor het Evenement op geen enkele wijze (door) te verkopen in het kader van commerciële doeleinden.

14.2 De Organisator behoudt zich het recht voor een geautoriseerd verkoop platform aan te wijzen (bv. een additioneel officieel verkoopkanaal) voor toegangsbewijzen voor het Evenement, wat een online ‘secondary ticket’ marktplaats kan zijn. Het (door)verkopen van toegangsbewijzen via een verkoopkanaal anders dan welke door de Organisator is aangewezen, is uitdrukkelijk verboden. De Bezoeker kan de toegang tot het Evenement geweigerd worden indien hij een ticket bezit welke hij gekocht heeft via een ongeautoriseerd kanaal. De Organisator kan niet aansprakelijk gehouden worden, noch kan enige schade geclaimd worden als gevolg van de (ver)koop van een toegangsbewijs (inclusief de geldigheid van een toegangsbewijs) voor het Evenement via enig verkoopkanaal.

14.3 De Bezoeker is niet toegestaan om enige vorm van reclame of enige andere vorm van publiciteit te creëren in verband met het Evenement of een deel ervan.

14.4 De Bezoeker die zijn toegangsbewijs aan derden ter beschikking stelt is verplicht om de aan hem als Bezoeker opgelegde verplichtingen zoals verwoord in deze Algemene Voorwaarden ook op te leggen aan degene aan wie hij het toegangsbewijs ter beschikking stelt en staat er jegens de Organisator voor in dat deze perso(o)n(en) deze verplichtingen nakomen.

14.5 Indien de Bezoeker zijn verplichtingen zoals verwoord in de voorgaande leden van dit artikel niet nakomt en/of daarvoor niet in kan staan, is de Bezoeker een direct opeisbare boete van € 7.500,- per overtreding aan de Organisator verschuldigd en € 2.500,- voor iedere dag dat de overtreding heeft voortgeduurd en voortduurt , zonder afbreuk te doen aan het aanvullende recht van De Organisator om naleving van de Bezoeker te eisen en/of een vergoeding van geleden schade.

14.6 Bij overtreding door de Bezoeker van (één of meer van) de bepalingen zoals genoemd in deze Algemene Voorwaarden, is de Organisator gerechtigd het toegangsbewijs ongeldig te maken en/of Bezoeker de (verdere) toegang tot het Evenement te weigeren, zonder dat de Bezoeker recht heeft op restitutie van het bedrag dat hij voor het toegangsbewijs (waaronder begrepen servicekosten) aan Organisator, al dan niet via een (voor)verkoopadres, heeft voldaan. De houders van een dergelijk toegangsbewijs zullen de toegang tot het Evenement worden geweigerd, zonder enig recht op schadevergoeding.

Artikel 15 Fouilleren

De Organisator heeft het recht Bezoekers van het Evenement en hun bagage voorafgaand aan het binnentreden en/of tijdens het Evenement te (laten) fouilleren. De Bezoeker die zich daar niet aan onderwerpt kan de toegang tot het Evenement worden geweigerd of kan onmiddellijk verwijderd worden, zonder recht op restitutie van het toegangsgeld.

Artikel 16 Verboden artikelen

16.1 Met het risico op inbeslagname mag een Bezoeker geen professionele foto-, film-, drone- en/of geluids- en/of andere opnameapparatuur van welke aard dan ook meenemen. geen glaswerk, plastic flessen, dranken, selfiesticks, etenswaren, drugs, wapens en/of gevaarlijke voorwerpen (inclusief maar niet beperkt tot spuitbussen of CS gas), voor zichzelf of een ander mee te brengen naar – of in bezit te hebben op – de plaats waar het Evenement plaatsvindt, deze te gebruiken voor- of gedurende een Evenement, op straffe van inbeslagname. In beslag genomen goederen worden niet geretourneerd.

16.2 Iedere Bezoeker die dit verbod overtreedt kan bovendien de (verdere) toegang worden geweigerd zonder enig recht op restitutie van het toegangsgeld, of kan van het Evenement worden verwijderd en/of overgedragen worden aan de politie. In beslag genomen voorwerpen zullen worden vernietigd.

Artikel 17 Ontzegging toegang

De Organisator behoudt zich in het algemeen het recht voor om bepaalde personen de (verdere) toegang tot het Evenement te ontzeggen of van het Evenement te verwijderen en/of de Bezoeker over te dragen aan de politie, indien zij dit nodig acht voor het handhaven van de openbare orde en veiligheid tijdens het Evenement. Dit geldt ook wanneer de Bezoeker een kledingstuk, teksten of tekens (mee)draagt welke naar het oordeel van de Organisator aanstootgevend, discriminerend, beledigend of agressie- of onrust opwekkend zou(den) kunnen zijn voor andere Bezoekers of niet voldoen aan de uitdrukkelijk door de Organisator aangegeven dresscode. Ook indien aannemelijk is dat er sprake is van een vervalsing van het toegangsbewijs, is de Organisator gerechtigd de houder van dit toegangsbewijs de (verdere) toegang tot het Evenement te ontzeggen. De Bezoeker die (verdere) toegang tot het Evenement is ontzegd of van het Evenement is verwijderd, kan geen aanspraak maken op enige vergoeding van schade die hij (mogelijk) hierdoor lijdt en heeft geen recht op restitutie van het toegangsgeld.

Artikel 18 Film/ en videobeelden

18.1 Het Evenement op een professionele en/of commerciële manier zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de Organisator opnemen in welke vorm dan ook, waaronder begrepen fotograferen, filmen (inclusief drones) en het maken van geluids- en/of beeldopnamen, is verboden. Evenals nadruk van en/of overname uit het programma(-boekje), posters en andere drukwerken is niet toegestaan.

Artikel 19 Eigen risico / aansprakelijkheid

19.1 De Bezoeker betreedt de locatie van het Evenement, waar zich pendelbussen op kunnen bevinden die worden ingezet om Bezoekers naar de ingang van het Evenement te vervoeren, en betreedt het Evenement op eigen risico. In dit verband kan De Organisator niet aansprakelijk worden gesteld, tenzij er sprake is van grove schuld en/of opzet door De Organisator of het beheer ervan. Als De Organisator desondanks toch aansprakelijk kan worden gesteld, zal iedere aansprakelijkheid van De Organisator beperkt worden tot € 50.000 als gevolg van schade door persoonlijk letsel of kosten die voortvloeien uit de bovengenoemde entree of aanwezigheid, zoals, maar niet beperkt tot, gehoor-, visuele en andere fysieke aandoeningen aan het eigendom van de Bezoeker, als gevolg van welke schade dan ook, met inbegrip van die voortvloeien uit de acties van andere Bezoekers, De Organisator, haar personeel en/of derde partijen die zijn ingeschakeld, zoals standhouders.

19.2 De Bezoeker is zich er uitdrukkelijk van bewust dat er luide muziek zal worden gespeeld tijdens het Evenement. De Organisator adviseert Bezoeker om hun gehoor af en toe een pauze te gunnen tijdens het Evenement door naar een gedeelte te gaan waar geen muziek wordt gespeeld en om te allen tijde gehoorbescherming te dragen.

Artikel 20 Programma

De Organisator zal er naar streven dat het programma van het Evenement zoveel mogelijk volgens het aangekondigde programma zal worden uitgevoerd. De Organisator is niet aansprakelijk voor afwijkingen daarin en schade welke daardoor voor Bezoekers en/of derden mocht ontstaan. De Organisator is niet aansprakelijk voor de inhoud en de wijze van uitvoeren van het programma van het Evenement, waaronder uitdrukkelijk begrepen de lengte van het programma/optreden door artiesten. De op het toegangsbewijs genoemde aanvangstijd is onder voorbehoud.

Artikel 21 Nadere voorschriften

21.1 De Bezoeker van het Evenement is verplicht zich te houden aan de voorschriften, huisregels en/of wijzigingen daarvan en instructies van de Organisator, de vervoerder die het pendelverkeer uitvoert, de beheerder van de parkeerplaatsen, de exploitanten van de plaats waar het Evenement wordt gehouden, het ordepersoneel, de brandweer, politie en andere bevoegden. Er kunnen veiligheidscamera’s aanwezig zijn op het Evenemententerrein.

21.2 Bij overtreding van een gebod of verbod volgt onmiddellijk verwijdering van de Bezoeker door het ordepersoneel. Voor ieder Evenement kunnen specifieke regels gelden voor het Evenemententerrein of de locatie, welke regels ter plaatste kenbaar worden gemaakt. Zo mogelijk worden dergelijke regels ook op de Website van de betreffende Organisator vooraf gepubliceerd.

Artikel 22 Overmacht

In geval van overmacht in de ruimste zin des woord, wat in dit verband ook ziekte en/of afzegging van de artiest(en), stakingen, terreurdreiging, besluit tot afgelasting door het bevoegd gezag, brand, slechte weersomstandigheden etc., heeft de Organisator het recht het Evenement te verschuiven naar een andere datum of een andere locatie of het Evenement te annuleren.

Artikel 23 Verplaatsing van het Evenement of annuleren

23.1 De Organisator is niet verantwoordelijk voor schade die voortvloeit uit het verplaatsen of annuleren van het Evenement, zoals hierboven vermeld. Als het Evenement wordt verplaatst of geannuleerd, zoals hierboven vermeld, zal De Organisator dit feit zoveel mogelijk publiceren op de manier waarop zij dit geschikt acht. De Organisator is alleen verplicht om de toegangsprijs terug te betalen op verzoek van de Bezoeker in het geval van annulering, maar niet de reserverings-/administratiekosten.

23.2 De terugbetaling zal alleen worden gedaan binnen een redelijk termijn na de datum van het geannuleerde Evenement, wanneer de Bezoeker een geldige toegangsbewijs levert, op de manier zoals bepaald en aangekondigd door De Organisator (of de partij die de betaling van de ticket verwerkt) door middel van kanalen die zullen worden aangekondigd.

23.3 Tickets kunnen niet worden geretourneerd. Het bepaalde in artikel 6:230p sub e BW is van toepassing op tickets. Verplaatsing naar een andere datum is alleen mogelijk indien tickets beschikbaar zijn en het evenement over meerdere datums plaatsvindt. 

Artikel 24 Beeld- en geluidsopnamen

24.1 De Organisator is gerechtigd beeld- en/of geluidsopnamen te (laten) maken van het Evenement en de Bezoekers daarvan en deze opnamen te verveelvoudigen en/of openbaar te (doen) maken in welke vorm en op welke wijze dan ook. Door de verkrijging van een toegangsbewijs van het Evenement en/of door betreding van de locatie van het Evenement verleent de Bezoeker onvoorwaardelijk toestemming tot het maken van voornoemde opnamen en de bewerking, openbaarmaking en exploitatie daarvan alles in de ruimste zin des woords zonder dat de Organisator enige vergoeding aan de Bezoeker verschuldigd is.

24.2 De Bezoeker doet hierbij onherroepelijk afstand van enig belang dat hij/zij zou kunnen hebben in voornoemde opnamen. Voor zover de Bezoeker enig naburig- en/of auteursen/of portretrecht toekomt op voornoemde opnamen draagt hij/zij deze rechten hierbij zonder enige beperking over aan de Organisator en doet hij/zij hierbij onherroepelijk afstand van zijn/haar persoonlijkheidsrechten c.q. zal daar geen beroep op doen. Mocht deze overdracht bij voorbaat niet rechtsgeldig zijn, dan is de Bezoeker verplicht om op eerste verzoek van Organisator de schriftelijk benodigde toestemming te verlenen en/of een overdrachtsakte te ondertekenen waarin voornoemde rechten alsnog om niet aan Organisator te worden overgedragen.

Artikel 25 Rookvrij Evenement

25.1 De bezoeker mag niet roken tijdens een Evenement dat wordt georganiseerd door De Organisator. Roken is alleen toegestaan in de daarvoor bestemde rookruimtes. De Organisator spant zich naar redelijkheid in om Bezoekers op dit rookvrije karakter te wijzen, maar kan er niet voor instaan dat het Evenement geheel rookvrij is. Het niet geheel rookvrij zijn van het Evenement geeft de Bezoeker nimmer recht op restitutie van het toegangsgeld of enige andere vergoeding.

25.2 Bij overtreding van een rookver- of gebod volgt onmiddellijk verwijdering van de Bezoeker door het ordepersoneel en eventuele ten gevolge van de overtreding door de Bezoeker aan de Organisator opgelegde boetes zullen op de Bezoeker worden verhaald.

Artikel 26 Consumptiemunten

Consumptiemunten gekocht tijdens een Evenement zijn alleen geldig gedurende het betreffende Evenement. De Organisator gaat na afloop van het Evenement nimmer over tot restitutie van het aankoopbedrag van de consumptiemunten. De locatie van het Evenement kan afwijkende methoden hanteren. In dat geval zijn de algemene voorwaarden van de locatie van toepassing.

Artikel 27 Elektronisch betaalmiddel

De Organisator heeft de keuze om de Bezoeker (vooraf en/of tijdens het Evenement) een elektronisch betaalmiddel ter beschikking te stellen. Op het elektronisch betaalmiddel kan de Bezoeker virtuele tokens/credit zetten (“Opwaarderen”). Indien het elektronisch betaalmiddel tijdens het Evenement ter beschikking wordt gesteld aan de Bezoeker, dan heeft de Bezoeker de mogelijkheid tot Opwaarderen door hiervoor met contant geld en/of via een aangeboden pin en/of creditcard mogelijkheid te betalen aan een daarvoor bestemde kassa op het Evenement. Een andere mogelijkheid tot Opwaarderen tijdens het Evenement kan zijn via een door de Organisator aangewezen mobiele applicatie, waarover meer informatie te lezen is op de Website. Indien het elektronisch betaalmiddel voorafgaand aan het Evenement ter beschikking wordt gesteld aan de Bezoeker, dan heeft de Bezoeker naast de eerdergenoemde mogelijkheden, tevens de mogelijkheid tot Opwaarderen via de Website van het Evenement en/of van een door de Organisator aangewezen derde partij. Dit Opwaarderen kan door gebruik te maken van een op de Website aangeboden betaalmethode. Gedurende het Evenement vindt geen restitutie (“Refund”) van de waarde van eventueel overgebleven virtuele tokens/credit (“Overgebleven tegoed”) plaats aan de Bezoeker. Het Overgebleven tegoed kan enkel éénmalig aan de Bezoeker worden gerestitueerd na afloop van het Evenement op het bij de Organisator bekende rekeningnummer en/of indien de Organisator deze mogelijkheden aanbiedt; op een account van de Bezoeker bij de Organisator, op een account van de Bezoeker bij een derde partij of middels de webshop van de Organisator. Via de webshop van het Evenement kan de Bezoeker het Overgebleven tegoed spenderen aan, inclusief doch niet uitsluitend, merchandising. De Bezoeker dient de Organisator uiterlijk binnen twee weken na afloop van het Evenement te verzoeken tot het ontvangen van een Refund van het Overgebleven tegoed. Na deze termijn verliest de Bezoeker het recht op een Refund van het Overgebleven tegoed. Alle benodigde informatie met betrekking tot (het verzoek van) de Refund, is terug te lezen op de Website van het Evenement. Deze informatie wordt tevens kenbaar gemaakt aan de Bezoeker op het terrein van het Evenement. Het uitvoeren van een Refund brengt kosten met zich mee en de Organisator behoudt zich het recht voor om deze kosten door te berekenen aan de Bezoeker. Deze kosten worden kenbaar gemaakt op de Website van het Evenement. Het elektronisch betaalmiddel dient na afloop van het Evenement in bezit van de Bezoeker te blijven aangezien hiermee het Overgebleven tegoed bepaald wordt. Bij verlies of diefstal van het elektronisch betaalmiddel is een Refund van het Overgebleven tegoed niet mogelijk. De Organisator is nimmer aansprakelijk voor verlies en/of diefstal van het elektronisch betaalmiddel.

Artikel 28 Kluisjes

De Organisator heeft de keuze om de Bezoeker de mogelijkheid te bieden om een kluisje te huren op het Evenement. Een kluisje is een opslagruimte voor voorwerpen, kleding, tassen, geld en/of waardepapieren van de Bezoeker, waarvoor de Bezoeker een persoonlijke sleutel en/of code ontvangt. Met deze sleutel/code kan de Bezoeker het kluisje openen en sluiten. Op het gebruik van het kluisje door de Bezoeker kunnen additionele algemene voorwaarden (van een derde partij) van toepassing zijn, waarmee de Bezoeker instemt op het moment van huren van het kluisje. De Organisator houdt zich niet aansprakelijk voor verlies en/of diefstal en/of het gebruik door een ander van de persoonlijke sleutel/code. Zodoende dient de Bezoeker de sleutel/code te allen tijde bij zich en voor zich te houden en wordt de Bezoeker aangeraden geen waardevolle spullen in het kluisje op te bergen.

Artikel 29 Kampeergelegenheid

De Organisator kan bij een Evenement tevens een kampeergelegenheid aanbieden aan Bezoekers, welk aanbod geldt zolang de voorraad strekt. Voor toegang tot de kampeergelegenheid dient de Bezoeker een speciaal kampeerticket aan te schaffen, waarmee de Bezoeker toegang heeft – en gedurende het Evenement houdt – tot de kampeergelegenheid. In aanvulling op de voorwaarden van dit hoofdstuk, mag de Bezoeker van de kampeergelegenheid naast de artikelen genoemd in artikel 16.1 van de Algemene  Voorwaarden, de volgende goederen niet meenemen en/of gebruiken, ook niet op het kampeerterrein, tenzij uitdrukkelijk anders aangekondigd staat in de kampeerregels, zoals neergelegd in artikel 30 van de Algemene Voorwaarden:

 1. a) Campers, caravans, bestelauto’s, busjes of andere auto’s (alle vervoersmiddelen dienen geparkeerd te worden op het daarvoor aangewezen parkeerterrein);
 2. b) Kaarsen, fakkels, olie- of gaslampen, gasflessen, scherpe voorwerpen, tapinstallaties, geluidsinstallaties (anders dan een kleine radio), barbecues en/of andere kook- of keukenapparatuur, aggregaten of generatoren.

Artikel 30 Kampeerregels

30.1 Kamperen en slapen is uitsluitend toegestaan in tenten op het kampeerterrein en niet in auto’s of anderszins op het parkeerterrein. Alle vervoermiddelen dienen geparkeerd te worden op het parkeerterrein. De Bezoeker dient alle goederen die moeten worden meegenomen zelf te dragen naar het kampeerterrein.

30.2 Iedere Bezoeker van het kampeerterrein mag een maximale hoeveelheid aan niet- en zwak alcoholische dranken meenemen, zoals aangegeven staat op de Website. Strikt verboden is het meenemen van glaswerk en/of sterk alcoholische drank. Geen enkele drank – alcoholisch en/of niet alcoholisch – mag van het kampeerterrein naar het Evenemententerrein worden meegenomen. Eigen eten meenemen naar het kampeerterrein is toegestaan, dit mag echter niet meegenomen worden naar het Evenemententerrein. Voor een Evenement kunnen andere specifieke regels gelden, welke kenbaar worden gemaakt bij betreding van het campingterrein en/of in de algemene huisregels van het Evenement, zoals op de Website staan vermeld. Deze laatste regels zijn leidend in geval van afwijkende regels ten opzichte van dit artikel in de Algemene Voorwaarden.

30.3 De Bezoeker en zijn bagage wordt bij de ingang van het kampeerterrein – en opnieuw bij de toegang naar het Evenemententerrein gefouilleerd en gecontroleerd.

30.4 Handel, in welke vorm dan ook, is niet toegestaan op parkeer-, kampeer– of Evenemententerrein. De Bezoeker dient iedere vorm van vuilnis in de daartoe bestemde afvalbakken te deponeren.

30.5 Het beklimmen van podia, hekken of stellages is niet toegestaan. Iedere overtreding van een van deze voorwaarden kan leiden tot verwijdering van het Evenemententerrein en/of van het kampeerterrein zonder restitutie van toegangsgeld.  

30.6 De Organisator zal in de ‘kampeerregels’ die ter plekke worden aangeplakt c.q. worden uitgedeeld nadere praktische regels kunnen stellen ten aanzien van:

 • Gebruik douche en wasgelegenheid op de camping;
 • Verzamelen van afval;
 • Mogelijkheden voor barbecueën/ koken;
 • Plaatsen tent;
 • Opvolgen aanwijzingen overheid-, beveiliging en servicemedewerkers;
 • Overige relevante aanwijzingen voor kamperen ten aanzien van overlast en dergelijke.

HOOFDSTUK 4 VOORWAARDEN VOOR TE LEVEREN DIENSTEN OF PRODUCTEN DOOR DERDEN

Artikel 31 Voorwaarden en overeenkomsten derde partij

31.1 Middels de Website wordt de Bezoeker in sommige gevallen doorgelinkt naar de website van een derde partij indien deze verantwoordelijk is voor de uitvoering van een bepaalde dienst of te leveren Product. Dit wordt zichtbaar bij het aangaan van enige koopovereenkomst op afstand door de Bezoeker met deze derde partij.

31.2 Indien de Bezoeker over gaat tot een aanschaf van een Product of Dienst van deze derde partij, zijn daarop de eventuele algemene voorwaarden van die partij van toepassing en wordt door de Bezoeker met deze partij een koopovereenkomst gesloten. Deze derde partij is dan aansprakelijk voor de nakoming van enige verplichting jegens de Bezoeker.

31.3 Hoewel de Organisator alle derde betrokken partijen met zorg uitkiest, is de Organisator geen partij bij een overeenkomst tussen de Bezoeker en deze derde partij. De Bezoeker vrijwaart de Organisator van enige aanspraak voor kosten of schade die voort zou vloeien uit een overeenkomst met deze derde partij. De van toepassing zijnde algemene voorwaarden van de derde partij zijn steeds opvraagbaar op de website van de derde partij.

Artikel 32 Betaling van e-tickets / merchandise

Bij een aankoop door de Bezoeker van een e-ticket en/of merchandise voor een Evenement van een Organisator wordt de betaling en verzending voor dit Product doorgaans afgehandeld voor de Organisator door een derde partij. Deze derde partij hanteert doorgaans ook eigen algemene voorwaarden ten opzichte van de Bezoeker als koper van het toegangsbewijs en/of merchandise. Op een e-ticket en/of merchandise zijn dan zowel de algemene (betalings)voorwaarden van de desbetreffende derde partij als de onderhavige Algemene Voorwaarden van toepassing. De Organisator die de Website beheert is op geen enkele wijze aansprakelijk voor fouten, storingen of gebreken in of bij de betaling door deze derde partij(en) aan de Website en/of de website van de derde partij. De Bezoeker is door een standaard overeenkomst met een dergelijke partij die de betaling afhandelt, gebonden aan de algemene voorwaarden die deze partij hanteert, welke de Bezoeker bij die partij kan opvragen en voor welke inhoud de Organisator niet verantwoordelijk is.

Artikel 33 Vervoer en hotels

33.1 Via de Website of social media platformen kan de Bezoeker ook vervoertickets boeken van en naar het Evenement. Tevens kunnen er hotelovernachtingen worden geboekt via de website. Zowel de vervoertickets als hotelovernachtingen worden door een derde partij aangeboden. De Bezoeker gaat met deze derde partij een overeenkomst aan. Hoewel de Organisator dergelijke aanbieders met zorg uitkiest, is de Organisator geen partij bij een overeenkomst tussen de Bezoeker en deze derde.

33.2 De Bezoeker vrijwaart de Organisator van enige aanspraak voor kosten of schade die voort zou vloeien uit een overeenkomst met deze derde partij en de Bezoeker. De van toepassing zijnde algemene voorwaarden van de derde partij zijn steeds opvraagbaar op de website van de derde partij.

Artikel 34 Aanbod standhouders op een Evenement

De Bezoeker van een Evenement kan op het Evenement producten en/of diensten krijgen aangeboden door derden/standhouders, zoals dranken of etenswaren, merchandise artikelen of andere producten zoals zonnebrillen of kleding of aanbieders van kermisattracties. Hoewel de Organisator deze standhouders met zorg uitkiest, is de Organisator geen partij bij een overeenkomst tussen de Bezoeker en deze derde partij. De Organisator is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook voortvloeiende uit het door de Bezoeker aankopen of afnemen van een product of dienst. De Bezoeker vrijwaart de Organisator van enige aanspraak voor kosten of schade die voort zou kunnen vloeien uit een overeenkomst tussen de Bezoeker en deze derde partij. De eventueel van toepassing zijnde algemene voorwaarden van de derde partij zijn steeds opvraagbaar bij deze derde partij.

HOOFDSTUK 5 SLOTBEPALINGEN

Artikel 35 Nadere gebruiksregels

35.1 Bezoekers van de Website zijn ten alle tijde verplicht zich te houden aan de voorschriften en/of wijzigingen van de regels en instructies van de Organisator zoals die zijn gepubliceerd op het Evenementen, kampeerterrein en/of de Website.

35.2 Voor zover de Bezoeker van de Website en/of het Evenement zich niet en/of niet volledig en/of tijdig aan de gebruiksregels heeft gehouden kan de Organisator, afhankelijk van de concrete omstandigheden, haar verplichtingen opschorten of de overeenkomst ontbinden zonder tot enige schadevergoeding verschuldigd te zijn dan wel nakoming vorderen.

Artikel 36 Informatie op de Website

Hoewel de Organisator veel zorg en aandacht besteedt aan het verstrekken van informatie op de Website, kan zij geen garantie geven met betrekking tot de aard en inhoud van de informatie en is zij op geen enkele wijze aansprakelijk voor de inhoud en de gevolgen van gebruik daarvan. Voor zover er links op de Website staan naar aanbiedingen, Producten, materiaal of een website van een derde, is de Organisator niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de werking van deze link, de toegang ernaar of de inhoud van de informatie op een dergelijke website.

Artikel 37 Overmacht

Niettegenstaande haar eventuele overige rechten heeft de Organisator in geval van overmacht het recht om de uitvoering van enige overeenkomst op te schorten dan wel buitenrechtelijk te ontbinden, zonder enige verplichting tot enige schade vergoeding. Overmacht omvat elke overtreding die niet kan worden toegeschrevan aan de Organisator, omdat er volgens de wet, een rechtshandeling of volgens algemeen aanvaarde normen geen verantwoording schuldig is.

Artikel 38 Aansprakelijkheid

38.1 De Organisator is nimmer aansprakelijk jegens de Bezoeker of derden voor fouten, gebrekkige informatie of gegevens op enige Website tenzij vanwege opzet of bewuste roekeloosheid jegens de Bezoeker. De Organisator en aan haar gelieerde ondernemingen of betrokken derden bij de uitvoering van enige dienst of overeenkomst zullen nimmer aansprakelijk zijn voor schade, kosten, winstderving, verlies, vervolgschade, verlies van privacy of verlies van data voor enig direct of indirect gebruik of de werking van de Website.

38.2 De Organisator garandeert de Bezoeker uitdrukkelijk niet dat de Website, onderdelen daarvan of functies daartoe behorend steeds vlekkeloos functioneren, conform de beschrijving functioneren of te gebruiken zijn. Vanwege de verbinding via internet en daarmee de connectie met vele onbekende derde internetgebruikers en mogelijk aanvallen van hackers of anderen kan de Organisator evenmin instaan dat de Website of de door haar gebruikte server steeds vrij zal zijn van virussen, bugs of andere fouten of gebreken. De Bezoeker dient zelf tevens redelijke maatregelen te nemen zodat diens computer is beschermd tegen virussen en dergelijke.

38.3 De Organisator is nimmer aansprakelijk voor het volgen door de Bezoeker van enige link of hyperlink naar een website van een derde of het aangaan door de Bezoeker van een overeenkomst met deze derde. Tevens is de Organisator nimmer aansprakelijk voor berichten van anderen op enig forum of via een sociaal medium dat de Bezoeker op enigerlei wijze materiële of immateriële schade toebrengt.

Artikel 39 Rechten intellectuele eigendom

39.1 Al hetgeen is gepubliceerd op de Website of wat daartoe behoort, inclusief muziekbestanden, artiesten- en labelnamen, streamings, downloads, sofware, ontwerpen, tekeningen, logo’s en merken behoort tot het intellectueel eigendom van de Organisator of enige licentiegever daarvan op grond van de wet of een overeenkomst.

39.2 De Bezoeker dient te allen tijde deze rechten van intellectuele eigendom te erkennen en na te leven en zich te houden aan alle beperkingen die aan het gebruik van beschermde werken zijn gesteld door de wet.

39.3 Voor ieder gebruik geldt dat de regels uit de Auteurswet en andere wetten van intellectuele eigendom steeds onverkort gelden en voorgaan op deze gebruiksregels:

a) het is de Bezoeker slechts toegestaan een normaal privé gebruik van een Product te maken nadat de Bezoeker daarvoor op normale, op de Website aangegeven wijze voor heeft betaald. Iedere handeling van de Bezoeker waarbij de betalingswijze wordt omzeild, veranderd of anderszins wordt vermeden is verboden. Het is de Bezoeker verboden een download of enig ander materiaal van de Website anderszins te reproduceren, te veranderen, te uploaden, in het openbaar af te spelen, tentoon te stellen, ter beschikking te stellen aan derden, uit te voeren, (door) te verkopen, te misbruiken etc., daar al deze handelingen zijn voorbehouden aan de rechthebbenden. Het is de Bezoeker verboden software, bestanden of betalingsprocédés aan te passen, te omzeilen, te ont- of te versleutelen of te verstoren.

b) toegestaan is het normale gebruik door de Bezoeker van enig Product bestand dat deze rechtmatig heeft aangeschaft, volgens de procedures als aangegeven op de Website. Het is toegestaan om van (muziek)bestanden die volgens de regels zijn gedownload en aangekocht een privé-kopie te maken, een cd te branden, een kopie op een andere computer te maken, echter dit alles uitsluitend voor eigen en niet commercieel gebruik. Het is onder geen beding toegestaan kopieën aan derden ter beschikking te stellen.

c) tot de beschermde onderdelen van de Website behoren expliciet tevens de wijze van beveiliging als aangebracht in software.

d) de levering van enig door de Bezoeker aangeschaft bestand behelst geen enkele overdracht of licentie van een recht aan de Bezoeker tot promotie of exploitatie ten aanzien van dat bestand.

39.4 Bij een geconstateerde overtreding van een Bezoeker van de wettelijke regels behoudt de Organisator zich het recht voor hiervan de rechthebbende op de hoogte te stellen, die juridische actie zal kunnen instellen jegens de Bezoeker.

Artikel 40 Vervangende clausule

Voor zover enige bepaling in deze voorwaarden in strijd mocht zijn met enig wettelijk voorschrift tast dit de overige bepalingen van de voorwaarden niet aan. De betreffende bepaling komt te vervallen en daarvoor in de plaats zal een bepaling worden opgenomen die naar inhoud en aard zo dicht mogelijk bij de te vervangen bepaling komt en wettelijk wel is toegestaan.

Artikel 41 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Bij uitsluiting is de Rechtbank Lelystad bevoegd om van geschillen over deze voorwaarden, een overeenkomst of de uitvoering daarvan kennis te nemen.